Seanca nr. 47-të më datë 24.09.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën publike nr 47-të do ta mbaje më datë 24.09.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 42 e Këshillit e mbajtur më datë 05.06.2013

2. Informacion në lidhje me procedurën e falimentimit të debitorit Shoqëria tregtare radiodifuozive PINK 15 Shkup.

3. Informacion në lidhje me masat e caktuara për sigurimin e Shoqërisë tregtare radiodifuzive “RADIO MAKEDONSKA KAMENICA” Makedonska Kamenica, pe Propozim zgjedhje për ndërprerjen e vlefshmërisë të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive (Shtojcë nr. 1).

4. Informacion në lidhje me deklaratat e dhëna nr. 07-390 më datë 19.09.2013, për ndërprerjen e emetimit radio program nga ana e SHTR“ RADIO MERLIN” Dibër.

5. Raport nga monitorimi i serialit “Ndërmjet çarshafit” me Rebeka Rozemblat, transmetuar më SHTR Televizioni Telma Shkup, realizuar më datë 9 – 13 shtator 2013.

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility