Седница бр.47 – 20.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 47-та седница ја закажува за 20.12.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.12.2018 година.
  2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2019 година.
  3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2019 година.
  4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година).
  5. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility