Седница бр.47 – 30.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја одржа на 30.12.2020 година со почеток во 10:35 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 18.12.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2020 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 22.12.2020 година.
 4. Предлог — Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 5. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТВ Ирис за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 6. Предлог за поведување прекршочна постапка против Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
 7. Предлог-решение за запирање на постапка поведена по Барање за доделување на дозвола без објавување на рвен конкурс за телевизиско емитување, на локално ниво за подрачјето на општина Кавадарци поради повлекување на барањето.
 8. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги со Предлог -одлука и Предлог — договор.
 9. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за претплата на ”Службен весник на Република Северна Македонија” за 2021 година, во печатена форма со Предлог-одлука.
 10. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за Друштво за сателитска радио дифузија ЕРА САТ ДООЕЛ Скопје.
 11. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за Радио дифузно друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ.
 12. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увозизвоз Струга.
 13. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД ЏАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје.
 14. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД ПРОДУКЦИЈА — ЛГН експорт — импорт ДОО Неготино.
 15. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово.
 16. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш.
 17. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за Друштво за телекомуникации и радиодифузија АЛБ ТВ 2010 Струга ДООЕЛ (поранешно Друштво за телекомуникации и радиодифузија АЛБ ТВ 2010 Скопје ДООЕЛ).
 18. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за ТРД БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.
 19. Разно.


Accessibility

Accessibility