Седница бр.5 – 04.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 04.02.2019 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.01.2019 година.
  2. Предлог-насоки за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
  3. Предлог-решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово Уп1 бр.08-566 од 27.12.2018 година.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми-НАВС.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: одржување на дополнителниот модул на постојното апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи “.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-стока: средства за хигиена.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка -стока: пијалаци и потреби за кујна.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility