Седница бр.5 – 07.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 07.02.2018 година (среда), со почеток во 12:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 05.02.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.02.2018 година.
  3. Предлози за покренување постапки за одземање на дозволата за телевизиско и радио емитување.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип.
  5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility