Седница бр.5 – 07.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја одржа на 07.02.2024 година (среда) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.01.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.01.2024 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 29.01.2024 година.
  4. Разгледување на Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 1 октомври до 31 декември 2023 година.
  5. Предлог за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата на РА Балкан ФМ од Гостивар.
  6. Предлог-одлука за усвојување на Конечниот извештај и Пописните листи од извршениот попис во Агенцијата аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Авионски билети.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Ревизорски услуги.
  9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Финансиско осигурителни услуги.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility