Седница бр. 50 од 16.10.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 50-та седница за 16.10.2013 година (среда), со почеток во 10,00 часот:

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 46-та седница на Советот, одржана на 20.09.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 47-та (јавна) седница на Советот, одржана на 24.09.2013 година.

3. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, емитуван на 1 октомври 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Втор програмски сервис на МТВ, емитуван на 1 октомври 2013 година.

5. Информација во врска со информацијата од ОНЕ ДООЕЛ Скопје, бр.03-3997/1 од 02.10.2013 година, за непочитување на договорните односи од страна на трговските радиодифузни друштва кои произлегуваат од Договорот за дигитално емитување на програмските сервиси.

6. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2012 година.

7. Aнализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првиот квартал на 2013 година.

8. Aнализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во вториот квартал на 2013 година.

9. Aнализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во третиот квартал на 2013 година.

10. Aнализата на надзорот врз обврските на радиодифузерите и другите активности на секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првото полугодие на 2013 година.

11. Барање бр.11-403 од 04.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.50 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

12. Барање бр.11-404 од 04.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.12 на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА.

13. Барање бр.11-405 од 04.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.51 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

14. Барање бр.11-402 од 03.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.10 на TРД – Оператор на јавна комуникациска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.

15. Информација од петтата Балканската регионална конференција на Меѓународната федерација на фонограмската индустрија (IFPI), одржана во Скопје, на ден 26.09.2013 година.

16. Информација од Конференцијата „Аудиовизуелните индустрии, одржливиот развој и културната разноликост“, одржана во Скопје, на ден 27.09.2013 година.

17. РазноAccessibility

Accessibility