Seanca nr. 50-të më datë 16.10.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 50-të do ta mbaje me datë 16.10.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 46-të e Këshillit, e mbajtur më datë 20.09.2013

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 47-të e Këshillit e mbajtur më datë 24.09.2013

3. Raport nga monitorimi i NP Radio televizioni maqedonas Shkup, Servisi i parë programor i TVM-ës, transmetuar më datë 1 tetor 2013

4. Raport nga monitorimi i NP Radio televizioni maqedonas Shkup, servisi i dytë programor i TVM-ës, transmetuar më 1 tetor 2013

5. Informacion në lidhje me informacionin nga ONE Shkup, nr. 03-3997/1 më datë 02.10.2013, për mos respektimin e marrëdhënieve kontraktuese nga shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat dalin nga marrëveshja për emetim digjital e serviseve programore

6. Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2012

7. Analizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e parë

8. Analizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e dytë

9. Analizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e tretë

10. Analizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në gjysmë vjetorin e vitit 2013

11. Kërkesë nr. 11-403 më datë 04.10.2013, për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 50 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEN Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit.

12. Kërkesë nr. 11-404 më datë 04.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 12 të DIGI PLUS MULTIMEDIA

13. Kërkesë nr. 11-405 më datë 04.10.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 51 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEN Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit.

14. Kërkesë nr. 11-402 më date 03.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 10 të SHTR – Operator I rrjetit të komunikacionit publik INFEL KTV – Ohër

15. Informacion nga Konfernca e pestë rajonale e Ballkanit në Federatën Ndërkomëtare të industries së fonogrameve (IFPI), e mbajtur në SHkup më datë 26.09.2013

16. Informacion nga Konferenca “Industritë audio vizuale, zhvillimi i qëndrueshëm dhediversitetikulturor “ e mbajtur në Shkup më datë 27.09.2013

17. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility