Седница бр.51 од 08.11.2012

51-та седница на Советот за радиодифузија од 08.11.2012 година (четврток), со почеток во 12,30 часот.

Д н е в е н р е д

 

1. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 5 емитуван на 6 септември 2012 година.

 

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Сител
емитуван на 6 септември 2012 година.

 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алсат М емитуван на 24 септември 2012 година.

 

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Телма емитуван на 6 септември 2012 година.

 

5. Информација за барањето на ТРД ТВ ТИКВЕШИЈА за издавање одобрение за промена на сопственичката структура

 

6. Барање бр 11-365 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.18).

 

7. Барање бр 11-366 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за сите подружници (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.29)

 

8. Барање бр 11-367 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15)

 

9. Барање бр 11-368 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17)

 

10. Барање бр 11-369 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.30)

 

11. Барање бр 11-370 од 31.10.2012 за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.19)

 

12. Предлог-Одлука за одобрување на средства за покривање на трошоци за организација на национален семинар “Развојни политики на аудио-визуелните медиумски услуги во услови на дигитално земско емитување” во рамките на проектот SEE Digi TV.

 

13. Разно.

 

Записникот од 51-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тука.Accessibility

Accessibility