Седница бр. 51 од 24.10.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 51-та седница за 24.10.2013 година (четврток), со почеток во 13,00 часот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 48-та седница на Советот, одржана на 30.09.2013 година.

2. Предлог-Конечен извештај за извршена ревизија на процесите за набавки и плаќања, која е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за периодот од 2013 до 2015 година и во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2013 година.

3. Информација за валидни и невалидни договори за реемитување на телевизиските програмски сервиси на Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 и Eurosportnews).

4. Барање бр.11-412 од 15.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.16 на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар.

5. Барање бр.11-407 од 08.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.5 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО.

6. Барање бр.11-409 од 09.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ДТУ КОМБО 2003 ДОО.

7. Барање бр.11-413 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.22 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

8. Барање бр.11-414 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

9. Барање бр.11-415 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.19 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип.

10. Барање бр.11-416 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.21 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.

11. Барање бр.11-417 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг,

софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

12. Барање бр.11-418 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.21 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.

13. .Барање бр.11-406 од 07.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци.

14. Барање бр.11-408 од 08.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр19, на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.

15. Барање бр.11-422 од 18.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.21, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

16. Барање бр.11-421 од 18.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.18, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

17. Барање бр.11-420 од 18.10.2013г., за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, на TРД – оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ Крушево.

18. РазноAccessibility

Accessibility