Седница бр. 52 од 12.11.2012

52-та седница на Советот за радиодифузија од 12.11.2012 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот.

 

 

Д н ев е н  р е д

1. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година.

 

2. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-4715/1 од 17.09.2012 година.

 

3. Информација за потребата од назначување ново лице како СПО (Senior Programme Officer) во ИПА ТАИБ работната група на Советот за радиодифузија на РМ.

 

4. Разно.

 

Записникот од 52-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тука.

 Accessibility

Accessibility