Седница бр. 52 од 29.10.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 52-та седница за 29.10.2013 година (вторник), со почеток во11,00 часот

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 49-та седница на Советот, одржана на 08.10.2013 година.

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 1 октомври 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на трговско радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје емитуван на 1 октомври 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно трговско друштво РОС Метрополис Радио Доо Скопје емитуван на 1 октомври 2013 година.

5. Информацијата од мониторингот на шоуто „Крвта не е вода“ емитувано на програмата на Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје на 22 и 23 октомври 2013 година.

6. Извештај на Советот за радиодифузија во врска со 10-от состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност.

7. Информација по дописот на Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај (наш бр.03-4047/1 од 09.10.2013 година).

8. Барање бр.11-423 од 22.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.51 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

9. Барање бр.11-424 од 25.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.17, на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар.

10. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на јавната седница „Родот и медиумите“.

11. Разно.

 Accessibility

Accessibility