Седница бр. 55 од 23.11.2012

55-та седница на Советот за радиодифузија од 23.11.2012 година (петок), со почеток во 11,00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 50-та седница на Советот, одржана на     02.11.2012 година.

2. Усвојување на Записникот од 51-та седница на Советот, одржана на 08.11.2012 година.

3. Нацрт-програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2013 година.

4. Информација за ТРД Еко-проект ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланака со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка.

5. Информација за ТРД Новател-плус ДООЕЛ Прилеп со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ТРД „НОВАТЕЛ – ПЛУС“ ДООЕЛ Прилеп.

6. Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво “ПИНК МАК” ДООЕЛ Скопје.

7. Нацрт – Прирачник за изрекување и извршување на мерки кои Советот за радиодифузија  на РМ им ги изрекува на радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи.

8. Нацрт – Прирачник за оценување на медиумскиот плурализам (Внатрешен плурализам).

 

9. Нацрт – Прирачник за создавање на пазарни услови за одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција.

10. Информација во врска со доставените Договори за регулирани авторски права од страна на ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај и ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.

 

11. Разно.

 

 

Записникот од 55-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тука

 Accessibility

Accessibility