Седница бр. 58 од 18.11.2013

Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 58-та седница за 18.11.2013 година (понеделник), со почеток во 13,00 часот…


Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 58-та седница за 18.11.2013 година (понеделник), со почеток во 13,00 часот.

 

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на 01.11.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 54-та седница на Советот, одржана на 04.11.2013 година.

3. Извештај од контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје, реализиран на 30.10.2013 година.

4. Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово, реализиран на 27.08.2013 година.

5. Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, реализиран на 26.09.2013 година.

6. Извештај од контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 21.10.2013 година.

7. Извештај од мониторингот на Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје, реализиран по претставка на 03.11.2013 година.

8. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово.

9. Информација за потребни активности за имплементирање на Правилникот за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Советот за радиодифузија.

10. Предлог-Информација со Предлог-План за дополнување на Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајности и заштита на обработка на личните податоци во Советот, бр.01-2352/1 од 13.06.2011 година.

11. Информација од Првата регионална правна конференција на тема Управување со правни ризици, одржана на 24 и 25 октомври 2013 година во Скопје.

12. Извештај за присуство на презентација на Агенцијата за привремени вработувања „Анторис“, Скопје.

13. Барање бр.11-426 од 25.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово.

14. Барање бр.11-427 од 25.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.14 на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово.

15. Барање бр.11-433 од 08.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ с.Мирковци Скопје.

16. Предлог – одлуки за доделување договор за јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија.

17. Разно

 Accessibility

Accessibility