Седница бр.59 од 08.12.2012

59-та седница на Советот за радиодифузија од 08.12.2012 година (сабота), со почеток во 15,00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

 

1.Предлог – Финансиски план на Советот за радиодифузија за 2013 година.

 

2. Предлог – Годишен план за јавни набавки во 2013-та година на Советот за радиодифузија на РМ.

 

3. Предлог – Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Годишниот план за јавни набавки во 2013-та година на Советот за радиодифузија.

 

4. Информација во врска со нереализираните авионски билети на релација Скопје – Ерусалим – Скопје.

 

5. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија.

 

6. Разно

 

Записникот од 59-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тукаAccessibility

Accessibility