Седница бр.6 од 29.01.2013

6-та седница на Советот за радиодифузија од 29.01.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот.

                                                                Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 61-та седница на Советот, одржана на 21.12.2012 година, за која имаше и три продолженија.

2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип емитувана на 18, 19 и 20 јануари 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 18, 19 и 20 јануари 2013 година

4. Извештаи од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 18,19 и 20 јануари 2013 година.

5. Барање бр.11-411 од 05.12.2012 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.14 на Друштво за производство трговија угостителство сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар.

6. Барање бр.11-374 од 02.11.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ВИН САТ ДОО Виница.

7. Барање бр.11-25 од 15.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје.

8. Информација за сателитското емитување на телевизискиот програмски сервис TV Era (ТВ Ера), на регионалниот радиодифузер ТРД ТВ Ера ДОО – Скопје, со предлог заклучоци

9. Дополнување на информацијата во врска со барањето за преиспитување на законитоста на реемитувањето на телевизиските програмски сервиси на Арена Спорт 1, 2, 3 и 4, со предлог заклучоци

10. Предлог – одлуки за доделување јавни набавки за потребите на Советот за радиодифузија.

11. Разно.
 Accessibility

Accessibility