Седница бр.6 – 07.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 07.02.2019 година (четврток), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.02.2019 година.
  2. Предлог-одлука за одбивање на Барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс.
  3. Информација за висината на префрлените средствата за финансирање на радиодифузната дејност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Информација за обврски кои произлегуваат од последната измена на Изборниот законик.
  5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Миење на возила.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Мобилна телефонија.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Изнајмено печатење.
  9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-стока: Канцелариски материјали.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility