Седница бр.6 – 10.02.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 06-та седница ја закажува за 10.02.2016 година (среда), со почеток во 14.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 06-та седница ја закажува за 10.02.2016 година (среда), со почеток во 14.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 05-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.02.2016 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш.

4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility