Mbledhja nr.6 – 10.02.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e gjashtë e cakton për më datë 10.02.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e gjashtë e cakton për më datë 10.02.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e pestë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 05.02.2016.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

3. Propozim-vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV EMI SHPKNJP Radovish.

4. Propozim-vendim për miratimin e Raportit dhe Listave regjistruese nga regjistrimi i realizuar i mjeteve, obligimeve dhe kërkesave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility