Седница бр.6 – 15.02.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 15.02.2023 година (среда) ја одржа 06-та седница за 2023 година, со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.02.2023 година.
  2. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка: Ревизорски услуги.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility