Седница бр.6 – 19.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја одржа на 19.02.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржанa на 07.02.2024 година.
  2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за ТВ и радио емитување на радиодифузери.
  3. Предлог за изрекување мерка на операторот Мултимедија Нетворк од Гостивар за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка на операторот Теленет Ком од Тетово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка на операторот  Инфел-КТВ од Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  6. Предлог-oдлука за мирување на работен однос на вработен во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка –  услуга:  Систематски прегледи.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Превентивно и адаптивно одржување на интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility