Седница бр.60 од 12.12.2012

60-та седница на Советот за радиодифузија од 12.12.2012 година (среда), со почеток во 11,00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1.Усвојување на Записникот од 56-та седница одржана на 27.11.2012 година.

 

2. Политичкиот плурализам во телевизиските вести на јавниот радиодифузен сервис.

 

3. Усвојување на внатрешни работни процедури за спроведување на проектот од крајните приматели/крајни корисници на ИПА Компонента I.

 

4. Извештај од обуката на тема „ Основни сметководствени вештини“, подготвена од Миалим Абдураими.

 

5. Извештај од обуката на тема „комуникациски вештини”, подготвена од Миалим Абдураими.

 

6. РазноAccessibility

Accessibility