Седница бр.60 од 22.11.2013

Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 60-та седница за 22.11.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот…


Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 60-та седница за 22.11.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот.                                                                                   

                                                                      Д н е в е н   р е д

1. Предлог-Одлука за избор на член на комисија за јавни набавки од Советот за радиодифузија за дополнителни работи.

2. Предлог-Записник од состанокот на инвеститорите на изградбата на административниот објект на улица Мито Хаџивасилев Јасмин во Скопје.

3. Предлог-Меморандум за соработка на Советот за радиодиодифузија на РМ со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

4. Барање бр.11-435 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

5. Барање бр.11-436 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

6. Барање бр.11-439 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип.

7. Барање бр.11-437 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.22 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.

8. Барање бр.11-438 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

9. Барање бр.11-434 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.

10. Барање бр.11-440 од 13.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.20, на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
11. Барање бр.11-441 од 15.11.2013 година, за регистрираниот пакет програмски сервиси бр.2 на Друштвото за комуникација, трговија и услуги КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска Каменица.

12. Барање бр.11-445 од 15.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО.

13. Барање бр.11-442 од 15.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Скопје.

14. РазноAccessibility

Accessibility