Седница бр. 61 од 21.12.2012

61-та седница на Советот за радиодифузија од 21.12.2012 година (петок), со почеток во 11,00 часот.
   
 

Д н е в е н   р е д

 
 
1.Усвојување на Записникот од 57-та седница одржана на 03.12.2012 година.

 

2. Информација за плаќање на надоместокот за вршење радиодифузна дејност по доставена пресметка од 04.12.2012 година.

 

3. Предлог-План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.
          

4. Нацрт- Стратегија за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година.
          

5. Политичкиот плурализам во телевизиските вести на јавниот радиодифузен сервис.

 

6. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје –  „Девојка во 3Д“, филм емитуван на 7 декември 2012 година.

 

7. Разно

 Accessibility

Accessibility