Seanca nr.61 më datë 21.12.2012

Seanca e 61 e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 21.12.2012 (e premte), me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 57-të mbajtur më datë 03.12.2012

 

2. Informacion për pagesën e Kompenzimit për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive sipas përllogaritjeve të dorëzuara më datë 04.12.2012

 

3. Propozimplani për destinimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të transmetimeve të multipleksëve digjitale tokësore

 

4. Projektstrategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive për periudhën 2013-2017

 

5. Pluralizmi politik në lajmet televizive të servisit radiodifuziv publik

 

6. Raport nga monitorimi i SHTR TV Sitel 3-Shkup- “ Femra në 3 D” film i transmetuar më 7 dhejtor 2012

 

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility