Седница бр. 62 од 06.12.2013

 Советот за радиодифузија ја закажува 62-та седница за 06.12.2013 година (петок), со почеток во 10 часот…


Советот за радиодифузија ја закажува 62-та седница за 06.12.2013 година (петок), со почеток во 10 часот

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 58-та седница на Советот, одржана на 18.11.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 59-та седница на Советот, одржана на 20.11.2013 година.

3. Нацрт – Програма за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 годинa.

4. Предлог – Одлука за извршување попис на средствата на Советот за радиодифузија за 2013 година и формирање на Пописна комисија.

5. Предлог – Решение за назначување заменици на членовите на ИПА структурата на Советот.

6. Барање бр.11-458 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

7. Барање бр.11-457 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

8. Барање бр.11-463 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.21 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип.

9. Барање бр.11-459 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.

10. Барање бр.11-456 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

11. Барање бр.11-462 од 29.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.

12. Барање бр.11-460 од 29.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.53 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

13. Барање бр.11-461 од 29.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.54 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

14. Барање бр.11-466 од 29.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.55 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

15. Барање бр.11-467 од 29.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.56 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

16. Разно.

 Accessibility

Accessibility