Седница бр. 63 од 10.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 63-та седница за 10.12.2013 година (вторник) со почеток во 11,00 часот…


Советот за радиодифузија ја закажува 63-та седница за 10.12.2013 година (вторник) со почеток во 11,00 часот

 

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 60-та седница на Советот, одржана на 22.11.2013 година

2. Измени на проектното фише на проектот на СРД од ИПА 2011 „Слобода на изразување – поддршка на медиумските реформи“.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, емитуван на 31 јули 2013 година.

4. Извештај oд мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово, емитуван на 29 август 2013 година.

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ ХАНА Мевљан ДООЕЛ Куманово, реализиран на 16 ноември 2013 година.

6. Информација за непостапувањето по изречените мерки од страна на ТРД Енергу радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ТРД Радио Фокус ДООЕЛ Тетово и ТРД Радио Беса ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени.

7. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 октомври.

8. Информација за извршена проверка на податоците за сопственичката структура на ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип и ТРД кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип.

9. Разно.Accessibility

Accessibility