Седница бр. 64 од 13.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 64-та седница за 13.12.2013 година (петок) со почеток во 11,00 часот


Советот за радиодифузија ја закажува 64-та седница за 13.12.2013 година (петок) со почеток во 11,00 часот

 

 Д н е в е н р е д

 
1. Усвојување на Записникот од 61-та седница на Советот, одржана на 29.11.2013 година.

2. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.

3. Предлог- Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија (Пречистен текст) бр.01-4055/1 од 09.10.2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ – М ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година.

5. Предлог-Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2014-2016 година.

6. Барање бр.11-454 од 21.11.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.11 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.

7. Барање бр.11-477 од 05.12.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.8 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница.

8. Барање бр.11-478 од 05.12.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница.

9. Предлог – одлука за доделување договор за јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија. 

10.  Информација за учество на работилница за НПАА 2014 -2016, изработена од м-р Драгица Љубевска.

11. Разно.Accessibility

Accessibility