Седница бр. 66 од 24.12.2013

image_pdfimage_print

Советот за радиодифузија ја закажува 66-та седница за 24.12.2013 година (вторник), со почеток во 11,00 часот…


Советот за радиодифузија ја закажува 66-та седница за 24.12.2013 година (вторник), со почеток во 11,00 часот

Д н е в е н р е д

 1. Усвојување на Записникот од 63-та седница на Советот, одржана на 10.12.2013 година.

 2. Усвојување на Записникот од 64-та седница на Советот, одржана на 13.12.2013 година.

 3. Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година.

4. Предлог-Годишен план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

5. Предлог-Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Предлог-Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

6. Анализа на завршениот процес на дигитализација.

7. Барање бр.11-479 од 12.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци.

8. Барање бр.11-480 од 12.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.21 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.

9. Барање бр.11-481 од 12.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци.

10. Барање бр.11-482 од 12.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.22 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.

11. Известување за заинтересираноста за реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени преку ИПТВ платформата на Македонски Телеком АД – Скопје.

12. Предлог-Одлука за определување краен рок за користење финансиски средства за додипломски студии, последипломски студии и докторски студии.

13. Извештај за реализирана обука на тема – „Управување со проектен циклус“, подготвена од м-р Виктор Шиков и м-р Владимир Ѓорѓиески.

14. Разно.

 Accessibility

Accessibility