Седница бр. 68 од 27.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 68-та седница за 27.12.2013 година (петок), со почеток во 12 часот.


 Советот за радиодифузија ја закажува 68-та седница за 27.12.2013 година (петок), со почеток во 12 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Информација за започнување на процесот на имплементација за воведување на систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 во Советот за радиодифузија на Република Македонија.

2. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

3. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

4. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.22 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип.

5. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.

6. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

7. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.

8. Барање бр.11-491 од 19.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.57 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

9. Извештај за реализирана обука на тема – „Управување со проектен циклус“, подготвен од Весна Симоновска – Заменик на службеникот за мониторинг – МО и Катерина Митре – Заменик на службеникот за програмирање – ПО.

10. Разно.Accessibility

Accessibility