Седница бр. 69 од 30.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 69-та седница за 30.12.2013 година (понеделник), со почеток во 12 часот.


Советот за радиодифузија ја закажува 69-та седница за 30.12.2013 година (понеделник), со почеток во 12 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово, емитуван на 12 декември 2013 година.

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, емитуван на 7 декември 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, емитуван на 6 декември 2013 година.

4. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, емитуван на 18 декември 2013 година.

5. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, емитуван на 6 декември 2013 година.

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, емитуван на 12 декември 2013 година.

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, емитуван на 14 декември 2013 година.

8. Информација во врска со пресудата на Апелациониот суд во Скопје, за поведената судска постапка против Друштвото за производство, трговија и услуги Видео Студио Петковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

9. Информација за доставени валидни договори за регулирани авторски права за емитувана играна програма од Македонската радиотелевизија (МТВ 1 и МТВ 2) и трговските радиодифузни друштва – телевизиите на сите нивоа на емитување во Република Македонија, со предлог заклучоци.

10. Предлог-Одлука за надомест на трошоци за постапка врз основа на пресуда на Апелациониот суд во Скопје, ТСЖ. бр.1174/13 од 05.12.2013 година.

11. Извештај за реализирана обука на тема „Управување со проектен циклус“, подготвен од м-р Драгица Љубевска, Службеник за програмирање во ИПА структурата на Советот за радиодифузија

12. Разно.Accessibility

Accessibility