Седница бр.7 – 12.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 12.02.2018 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.02.2018 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.
  3. Предлози за покренување постапки за одземање на дозволата за телевизиско и радио емитување.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility