Седница бр.7 – 16.02.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 07-та седница ја закажува за 16.02.2016 година (вторник), со почеток во 11.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 07-та седница ја закажува за 16.02.2016 година (вторник), со почеток во 11.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 06-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.02.2016 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility