Седница бр.8 – 16.03.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја одржа на 16.03.2021 година, со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.03.2021 година.
 2. Нацрт-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
 3. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2) за прекршување на член член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 4. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Петти програмски сервис (МРТ5)  за прекршување на членот 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 5. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на членот 50 став 3 од ЗААВМУ и на членот 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 6. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2) за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Трет програмски сервис (МРТ3) за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Четврти програмски сервис (МРТ4) за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Петти програмски сервис (МРТ5) за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Четврти програмски сервис (МРТ4) за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Трет програмски сервис (МРТ3) за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 13. Предлог за изрекување мерка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Четврти програмски сервис (МРТ4) за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 14. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за прекршување на за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 15. Разно.


Accessibility

Accessibility