Седница бр. 7 – 24.02.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја одржа на 24.02.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.02.2022 година.
  2. Предлог-одлука за отпис на застарени побарувања и обврски од сметководствената евиденција на Агенцијата.
  3. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
  4. Информација за плаќање годишна членарина за ЕПРА за 2022 година.
  5. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на услуга-Одржување на кафемати.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility