Седница бр.8 – 14.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 14.02.2018 година (среда), со почеток во 15:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 12.02.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 12.02.2018 година.
  3. Усвојување на предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.02.2018 година.
  4. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.
  5. Предлози за покренување постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.
  6. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.
  7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Финансиско – осигурителни услуги.
  8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: услуга од Агенција за привремени вработувања.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility