Седница бр.9 – 10.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја одржа на 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.03.2022 година.
 2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес, бр.08-50 од 05.01.2015 година.
 3. Предлог–решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.
 4. Предлог за писмено укажување до ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 61 став 1 алинеја 5 од ЗААВМУ.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Надворешна контрола на ИКТ системот (Информатичка комуникациска технологија) согласно прописите  за заштита на лични податоци.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Превентивно и адаптивно одржување на интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility