Seanca nr.9 – 10.03.2022

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 8-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 03.03.2022.
 2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për TV transmetim të SHPK TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKPV Veles, nr.08-50 nga 05.01.2015.
 3. Propozim–vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Siti TELEVIZION SHPKPV Shkup.
 4. Propozim për referencë me shkrim ndaj SHTR TELEVIZION MAKPETROL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 61 paragrafi 1 alinea 5 nga LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV DUE NazmiSHPKPV Gostivar për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR G-ТV TELEVIZIONSHPKPV Gostivar për shkelje të nenit 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV GURRA SHPKPV Kërçovë për shkelje të nenit 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV DUE NazmiSHPKPV Gostivar për shkelje të nenit 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e mëposhtme për futnizim publik- shërbime: Kontroll i jashtëm ndaj TKI sistemit (Teknologjia e komunikimit informatik) në përputhje me rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës për furnizim publik – shërbime: Mirëmbajtjen parandaluese dhe adaptive të softuerit të integruar për operacionet ligjore, financiare dhe ekonomike.
 11. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility