Седница бр.9 – 12.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја одржа на 12.03.2024 година (вторник) со почеток во 10:05 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.03.2024 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.03.2024 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 04.03.2024 година.
 4. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 04.03.2024 година.
 5. Нацрт-правилник за пристапност до медиумските услуги.
 6. Нацрт-упатство за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање производи.
 7. Предлог-oдлука за промена на сопственичката структура на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА од Скопје.
 8. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ.
 9. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје.
 10. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското друштво за радиодифузија РАДИО УСКАНА – ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.
 11. Предлог-oдлука за мирување на работен однос на вработен во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 12. Разно.


Accessibility

Accessibility