Седница бр.9 – 16.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува за 16.02.2018 година (петок), со почеток во 14:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.02.2018 година.
  2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.
  3. Информација во врска со дополнување на Техничката спецификација за предметот за јавна набавка – Студија за утврдување на  оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility