Сектор за информатичка поддршка и општи работи

 м-р Арбен Саити

Раководител на Сектор

тел: 02/3103 417
arben.saiti@avmu.mk

м-р Арѓенд Џелили – Помошник раководител на Сектор
тел: 02/3103 407
argjend.xhelili@avmu.mk
Одделение за информатичка поддршка и технологии
м-р Горјан Шекеринов – Раководител
тел: 02/3103 – 446
gorjan@avmu.mk
Одделение за општи работи


Accessibility

Accessibility