Сектор за финансии и логистика

 Горан Радуновиќ – Раководител на Сектор
тел: 02/3103 433
g.radunovic@avmu.mk
Весна Симоновска – Помошник раководител на Сектор
тел: +389 2 3103 437
v.simonovska@avmu.mk
Одделение за економско  – финансиски работи

м-р Ивана Никиќ – Раководител
тел: +389 2 3103 – 443
i.nikic@avmu.mk

Одделение за материјално работење и логистикаAccessibility

Accessibility