Сектор за правни работи и јавни набавки

Цветанка Митревска – Раководител на Сектор

тел: 02/3103 415
c.mitrevska@avmu.m

м-р Ивона Муфишева – Помошник раководител на Сектор
тел: 02/3103 413
i.mufiseva@avmu.mk

Одделение за нормативно – правни работи

д-р Андриана Скерлев Чакар – Раководител

тел: 02/3103 – 411

a.skerlev-cakar@avmu.mk

Одделение за административно-правни работи

м-р Билјана П. Парлеева

тел: 02/3103 423

b.parleeva@avmu.mk 

Одделение за јавни набавки

м-р Александар Џуваревиќ – Раководител

тел: 02/3103 – 460

a.dzuvarevic@avmu.mkAccessibility

Accessibility