Сектор за програмски работи

м-р Емилија Јаневска

Раководител на Сектор

тел: 02/ 3103 420
e.janevska@avmu.mk

 

м-р Емилија Петреска Камењарова – Помошник раководител на Сектор
тел: 02/3103 428
e.petreska-kamenjarova@avmu.mk
Одделение за културен идентитет

Огнен Неделковски – Раководител
тел: 02/3103 410
o.nedelkovski@avmu.mk

Одделение за програмски и административен надзор

Шќипе Тахири – Раководител
тел: 02/3103 424
sh.tahiri@avmu.mk

Одделение за човекови права и медиумска писменост

м-р Сашо Богдановски – Раководител

тел: 02/3103 436
s.bogdanovski@avmu.mkAccessibility

Accessibility