Скај Радио Плус

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Плус (член 9 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.06.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен  надзор – Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Контролен административен надзор –  Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово– (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 30.05.2018

– Редовен административен надзор –  Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018

– Изречена мерка опомена на Скај Радио Плус ДООЕЛ Берово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility