ТВ КОЧАНИ-ЛД

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Кочани -ЛД –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.12.2023


2021 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор ТВ Кочани ЛД – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Кинематографски дела

– Контролен програмски надзор ТВ Кочани-ЛД ДОООЕЛ Кочани (член 49 од ЗААВМУ) – 13.08.2019

– Вонреден програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани (член 49 од ЗААВМУ) – 19.06.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа 

– Редовен програмски надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, Употреба на јазик, Времетраење на дневно емитувана програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување)

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземње мерка опомена – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Кочани –  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

Времетраење на дневно емитувана програма

– Решение за преземње мерка опомена – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 30.07.2018Accessibility

Accessibility