Хроника од 22-та седница

Скопје, 25.06.2015 година – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрение на Директорот на Агенцијата за донесување на Одлука за промена на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

По поднесено уредно барање за доделување на дозвола без објавување конкурс, а согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата седница донесе Одлуказа доделување дозволаза телевизиско емитување преку јавнаелектронскакомуникацискамрежа што не користиограничен ресурс, нарегионално ниво, на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип.  Accessibility

Accessibility