Хроника од 24-та седница

image_pdfimage_print

Скопје, 30.07.2015 година – На 24 седница, Советот на Агенцијата донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјална одговорност на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-2761/1 од 06.04.2015 година”. По доставено комплетно и уредно известување, Советот донесе одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово. На седницата се донесе Заклучок за запирање на постапката за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе и Одлука за поведување на постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип.Accessibility

Accessibility