Хроника од 26-та седница

Скопје, 26.08.2015 година Советот на Агенцијата, на 26-та седница покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија Ирис ДОО Штип, поради тоа што радиодифузеротне го платил во целост надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.Accessibility

Accessibility