Хроника од 4-та седница

Скопје, 04.02.2015г. – Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата за спроведување на набавка на надворешни хард дискови и ласерски далномери.  

Агенцијата го усвои Извештајот на Пописната комисија за извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.Accessibility

Accessibility